งานของดีเมืองลำปาง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ จว.

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ จว.

ลำปาง/ นายวุฒิชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ พาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าตามโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โดยกำหนดชื่องาน “ของดีเมืองลำปาง” ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ รักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

เพื่อส่งเสริมสินค้าหัตถอุตสาหกรรม และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP, SMEs และรัฐวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดลำปาง มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด เกิดการเรียนรู้ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ ขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดลำปางให้เกิดขยายตัวเพิ่มขึ้น

ภายในงานจะมีการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย สินค้า OTOP/OPOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ของประดับตกแต่งบ้าน อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมชวนชิมในโซนจำหน่ายอาหารทั้งคาวหวานในจังหวัดลำปางด้วย

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา