ม.ธรรมศาสตร์ลำปางเปิดรับเพิ่ม 2คณะใหม่ ตอบสนองท้องถิ่น

ม.ธรรมศาสตร์ลำปางเปิดรับเพิ่ม 2คณะใหม่ ตอบสนองท้องถิ่น

มธ.ศูนย์ลำปางเตรียมเปิด 2 คณะได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปริญญาตรี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท เพื่อให้เยาวชนในภาคเหนือได้มีโอกาสการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น “บุญชู” อดีต ส.ส.ลำปาง มอบเงิน 100 ล้าน สร้างอาคารใหม่ให้

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) เปิดเผยว่า  ตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษา นำองค์ความรู้ไปสู่ภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 มธ.ศูนย์ลำปาง มีนโยบายจะเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มอีก  2 หลักสูตร คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในระดับปริญญาตรี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในระดับปริญญาโท เพื่อให้เยาวชนในภาคเหนือได้มีโอกาสการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น  ขณะที่ปัจจุบันมธ.ศูนย์ลำปาง เปิดสอน 4 คณะ ได้แก่คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม และวิทยาลัยสหวิทยาการ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมานายบุญชู นายบุญชู ตรีทอง อดีต รมว.ทบวงมหาวิทยาลัย และอดีต ส.ส.ลำปาง ได้มอบเงินสนับสนุนจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของศูนย์ลำปาง จำนวน 100 ล้านบาท และ มธ.จัดงบฯสมทบ 50 ล้านบาท  เพื่อรองรับนักศึกษา 5,000 คน คาดว่าจะสร้างเสร็จปี 2558

ด้าน รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มธ.ศูนย์ลำปาง กล่าวว่า  ศูนย์ลำปาง ได้สำรวจภาวะการมีงานทำของนักศึกษา พบว่าบัณฑิตทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ 67% จังหวัดอื่นๆ 20% ศึกษาต่อ 13%  แบ่งเป็นคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทำงานในสำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทางภาคเหนือ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาสังคมต่างๆ เป็นต้น ส่วนวิทยาลัยสหวิทยาการ ทำงานกระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัยต่างๆ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ ธนาคารและบริษัท คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำงานให้ธุรกิจที่ออกแบบเครื่องใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ในเขตกทม. บางส่วนประกอบอาชีพส่วนตัว และศึกษาต่อต่างประเทศด้านการออกแบบและคณะนิติศาสตร์ เป็นนิติกรในหน่วยงานภาครัฐ ศึกษาต่อปริญญาโท และเนติบัณฑิต

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา