ลำปางเปิดเวที “พูดจาหาทางออกประเทศไทย” 29 มิถุนายน นี้

จังหวัดลำปางเตรียมเปิดเวทีเสวนา “พูดจาหาทางออกประเทศไทย” เพื่อหาแนวทางลดความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ วันที่ 29 มิถุนายน นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 อนุมัติให้ดำเนินโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย ทั่วประเทศ ใน 76 จังหวัด จำนวน 108 เวที ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ(ปคอป.) เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ประกอบด้วย ภาคเกษตร ภาคแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการค้า เจ้าหน้าที่รัฐ แพทย์ พยาบาล นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ผู้นำชุมชน องค์กรภาคประชาชน ภาคการเมือง ผู้นำศาสนา สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ในการลดความขัดแย้ง สร้างความเข้าใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังค

>นายธวัชชัย กล่าวว่า จังหวัดลำปางกำหนดจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย ขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยได้เชิญภาคส่วนต่างๆ ร่วมเวทีเสวนาฯ ไม่น้อยกว่า 800 คน มีวิทยากรกระบวนการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และศูนย์วิจัยอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันพัฒนาผีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนของจังหวัดลำปาง

ภาคบ่ายจะมีการแบ่งกลุ่มย่อย ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางโดยไม่มีถูกหรือผิด ไม่มีแพ้หรือชนะ และไม่มีการลงมติ ให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเปิดรับฟังคิดเห็นที่สะท้อนจากผู้รับฟังการถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ ในอันที่จะสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคม เกิดสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเวที เวทีเสวนา “พูดจาหาทางออกประเทศไทย” ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : กนกวรรณ /น.ศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏลำปาง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา