งานวันสตรีสากลของอำเภอเมืองลำปาง ในวันที่ 8 มีค.2556

การจัดงานวันสตรีสากลของอำเภอเมืองลำปาง ในวันที่ 8 มีค.2556

การจัดกิจกรรมงานวันสตรีสากลของอำเภอเมืองลำปาง ในวันที่ 8 มีค.2556 ณ ข่วงนครลำปาง

นางประภาศรี ชัยยานนท์ อป.มช.ชุมชนลำปางคูน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แจ้งข่าวมาว่า ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวันสตรีสากล ประจำปี 2556 ทางอำเภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล ขึ้น ณ ข่วงนครลำปาง สวนสาธารณะ ห้าแยกหอนาฬิกา โดยมีวัตุประสงค์เพื่อแสดงพลังของกลุ่มสตรีในจังหวัดลำปาง ซึ่งสตรีถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อทั้งสถาบันครอบครัว สังคมและประเทศชาติ รวมถึงเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และสร้างความปรองดองระหว่างสมาชิกโดยในเวลา 15.00 น. กลุ่มพลังสตรีจาก 13 อำเภอ ประมาณ 2,000 คน จะมารวมตัวกัน ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร หลังจากนั้นจะเดินออกจากสวนสาธารณะเขลางค์นคร ไปตามถนนท่าคราวน้อยเข้าสู่บริเวณจัดงานข่วงนครลำปาง สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะมีการแสดงกิจกรรมต่าง ๆของกลุ่มสตรีทั้ง 13 อำเภอ และมีการจำหน่วยสินค้าชุมชนอีกด้วย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา