แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ 20พ.ย.55 ร.ร. ลำปางพาณิชยการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT ได้เล็งเห็นความสำคัญในเทคโนโลยีด้านนี้ จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ ซึ่งได้ขอทุนในการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ เยาวชน ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ให้กับนักศึกษาระดับ อาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและขยายผลต่อไปยัง ครู นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดลำปาง

 

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น