4 พ.ย. 55 ชาวลำปางออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สท.


ขอเชิญชวน บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ในเขตเทศบาลนครลำปาง
ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00-15.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปางมีเป้าหมายในการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง
และบัตรเสียไม่เกิน ร้อยละ 3 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง
ทั้งหมด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้ที่
ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง
โทร. 0 5423 7422
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5423 7237 ต่อ 1000, 1002
ในวันและเวลาราชการ.

ข่าว: เบญญาภา ต้นกันยา กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น