ผู้ว่าลำปางเปิดพิธี โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ผู้ว่าเปิดพิธี โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๕๐ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
ผู้ว่าราชการจงหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง

 

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น