บริษัท Ehime toyota corporation มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ๒ คัน

 

บริษัท Ehime toyota corporation มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ๒ คัน ให้เทศบาลนครลำปาง

ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศนมตรีนครลำปาง รับมอบกุญแจรถพยาบาล ฉุกเฉิน ๒ คัน

จาก MR.TAKIMOTO TATSUMI รองประธานบริษัท Ehime Toyota Motor Corporation

ประเทศญี่ปุ่น ๒คัน โดยเทศบาลนครลำปางได้รับความช่วยเหลือ จากนายสุพล สุดอ่อน

นักธุรกิจ ชาวลำปางและสโมสรโรตารีดอยพระบาท ในการติดต่อประสานงานขอรับการ

สนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน ดังกล่าวเพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุบัติเหตุต่อไป

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น