ลำปางส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน


ลำปางเร่งสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนสวท.ฝางนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2

ที่โรงแรมเอเชียลำปางว่า คนไทยส่วนใหญ่รู้เรื่องสิทธิมนุษยชน แต่ในด้านการปกป้องสิทธิของตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้อื่น

โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดทำแผนจากระดับพื้นที่จังหวัด พัฒนาไปสู่แผนในระดับประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พัฒฯกฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย และพัฒนาองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น