งานบุญทอดกฐินสามัคคี วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง 29 ต.ค.2565

ขอเชิญร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี
วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
ในปีนี้ คุณแม่นิตยา ช่างสกล ได้มีศรัทธาทอดกฐินสามัคคีเพื่อนำปัจจัยสมทบบูรณะศาลาการเปรียญทรงไทยภาคกลางที่ชำรุดให้มีสภาพเหมาะสมสะดวกต่อการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป
ดังนั้น จึงขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานทอดกฐิน ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ศาลาการเปรียญทรงไทยภาคกลาง
วัดเกาะวาลุการาม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ กำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานอุปถัมภ์ผ้ากฐิน จุดธูป-เทียนบูชา
พระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล
เวลา ๐๙.๑๕ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา อานิสงส์
การทอดกฐิน
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น. ทำพิธีทอดถวายผ้ากฐิน , พระสงฆ์
อนุโมทนาให้พร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ แขกที่มา
ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน เสร็จพิธี
** วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง
โทร. 081-6817200 www.watkoh.com

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา