ขอเชิญร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะศาลาการเปรียญ 27 ส.ค.65

ดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

วัดเกาะวาลุการาม เกิดขึ้นจากพ่อค้าแม่ค้าคหบดี       แถวถนนตลาดจีนซึ่งมีความตั้งใจจะสร้างวัดอยู่แล้ว ได้เห็นว่าเกาะกลางที่แยกแม่น้ำออกเป็นสองแคว ใกล้หลังบ้านที่พวกตนอาศัยอยู่ พอจะข้ามไปมาอุปถัมภ์ทำบุญสุนทานได้สะดวก ทั้งตั้งอยู่ในที่แยกออกไปเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับชุมชน เป็นทำเลร่มเย็นเหมาะสมเป็นอารามสถานได้ดี ต่างก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใส สนับสนุนออกทุนทรัพย์ทั้งกำลังกายกำลังใจแผ้วถางตามกำลังศรัทธา อาคารหลังแรกของวัดจึงเกิดขึ้น เป็นกุฏิไม้ไผ่ หลังคามุงตอนตึงฝาขัดแตะ ประมาณปี พ.ศ.๒๔๒๗

เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ หลวงพ่อกริ่ม จันทวังโส เดินธุดงค์มาจาก จ.จันทบุรี (มรณภาพ พ.ศ.๒๔๘๗)

เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ หลวงพ่อเอม เมตฺติโก  มาจาก จ.อุทัยธานี  ได้จัดสร้างศาลาการเปรียญหลังนี้ (มรณภาพ พ.ศ.๒๔๙๘)

เจ้าอาวาสรูปที่ ๓ พระครูสุเวทกิตติคุณ (หลวงพ่อบุญชุบ ทินฺนโก) เดินธุดงค์มาจาก จ.ชัยนาท (มรณภาพ พ.ศ.๒๕๔๗)

เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ (ปัจจุบัน) พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร  บ้านเกิด จังหวัดพิจิตร

ศาลาการเปรียญทรงไทยภาคกลาง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ ใช้ในกิจกรรมงานบุญเอนกประสงค์ เช่น           การทอดกฐิน, ผ้าป่า ทำบุญวันเข้าพรรษา,ออกพรรษา ทำบุญวันพระถวายภัตตาหาร ฟังเทศน์ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมประชุม ฯลฯ.  (หยุดใช้ศาลาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีสภาพชำรุดมาก)

บัดนี้ทางคณะอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนทั้งหลายได้มีจิตเจตนากุศลที่จะทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยสมทบบูรณะศาลาการเปรียญให้มีสภาพเหมาะสม สะดวกต่อการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป

ดังนั้นจึงขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานทอดผ้าป่า ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Sala-800

กำหนดการ

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล

เวลา ๐๙.๑๕ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์การทอดผ้าป่า

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๐.๓๐ น. ทำพิธีทอดผ้าป่า , พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ แขกที่มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน เสร็จพิธี

 ประธานอุปถัมภ์

คุณบุญชู ตรีทอง , พลเอกวิจักขฐ์-คุณสุภาพ สิริบรรสพ , คุณสุพล สุดอ่อน

ประธานดำเนินการ

พลเอก สุรคล-คุณมุกดา ท้วมเสม

 รองประธานดำเนินการ

พลตรี อโณทัย ชัยมงคล(ผบ.มทบ.32) , คุณจำลักษ์ กันเพ็ชร์(รอง ผวจ.ลำปาง) , พันเอก สันดุสิต ดีบุกคำ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา