งาน“วิถีถิ่น วิถีภูษา ผืนผ้าและเครื่องเงินสกุลช่างลำปาง”

งาน“วิถีถิ่น วิถีภูษา ผืนผ้าและเครื่องเงินสกุลช่างลำปาง” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)
ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ
– บรรยายพิเศษหัวข้อ “วัฒนธรรมการแต่งกายล้านนา-ลำปาง”
– หัวข้อ “อัตลักษณ์ผ้าซิ่นตีนจกลำปาง”
โดย อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา)
– การเสวนาเรื่อง “รูปแบบความหลากหลายของผ้าซิ่นตีนจกลำปาง”
– การเสวนาเรื่อง “การฟื้นฟูการทอผ้าซิ่นตีนจกลำปาง โดยช่างทอรุ่นใหม่”
ผู้ร่วมเสวนา
๑) อาจารย์โกมล พานิชพันธ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าโบราณ และเจ้าของพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ จ.แพร่)
๒) คุณอัครเดช นาคบัลลังก์ (ผู้เชี่ยวชาญ และนักสะสมผ้าโบราณ เจ้าของร้านสบันงา จ.เชียงใหม่)
๓) คุณเทิดศักดิ์ อินแสง (ผู้เชี่ยวชาญนักสะสมผ้าโบราณ เจ้าของร้านฝ้ายเงิน จ.น่าน)
๔) คุณอัญชลี ศรีป่าซาง (ผู้เชี่ยวชาญนักสะสมผ้าโบราณ เจ้าของร้านสีสันพันธุ์ไม้ จ.เชียงใหม่)
– การแสดงชุด “วิจิตรภูษา ผืนผ้า และอาภรณ์นครลำปาง”

– บรรยายพิเศษหัวข้อ “วัฒนธรรมเครื่องเงินในล้านนา”

โดย อาจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
– บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทและพัฒนาการเครื่องเงินลำปาง”
โดย อาจารย์วิถี พานิชพันธ์
– การเสวนาเรื่อง “กลุ่มช่างรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาเครื่องเงินล้านนา”
ผู้ร่วมเสวนา
๑) คุณภัทรพงค์ เพาะปลูก (เจ้าของผามสล่าตีเงินเมืองแพร่)
๒) คุณธีร์ธวัช แก้วอุด (เจ้าของเฮือนหอเงิน จ.เชียงใหม่)
– การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “อัตลักษณ์เครื่องเงินสกุลช่างลำปาง จากกลุ่มนักสะสม เครื่องเงิน สกุลช่างลำปาง”
– การแสดงดนตรีพื้นเมือง โดย วงไม้เมืองละกอน การแสดงดนตรีล้านนาร่วมสมัย โดยสาขาภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กิจกรรม “กาดผ้านครลำปาง”
– ออกร้านจำหน่ายผ้าพื้นเมือง ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดลำปาง
– กาดหมั้วคัวเมือง
– ชมนิทรรศการ “ลายละกอนไส้หมู” ลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง
– ชมนิทรรศการ “อัตลักษณ์ผ้าซิ่นตีนจกนครลำปาง”

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา