วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เริ่มเรียน
21 กันยายน – 27 ตุลาคม 2563
28 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2563

เวลาเรียน
รอบเช้า
เวลา 09.00 -12.00 น.

รอบบ่าย
เวลา 13.00 – 16.00 น.

รอบค่ำ
เวลา 17.00 – 20.00 น.

สมัครได้ด้วยตนเองที่งานทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม งานทะเบียน 054-821567 ต่อ 118, 120 เวลา 08.30-16.00 น. วันและเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา