“สืบสานวิถีล้านา เชิดชูคุณค่าช้างไทย” ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน
“สืบสานวิถีล้านา เชิดชูคุณค่าช้างไทย” ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรมดังนี้
ในวันที่ 12 มีนาคม 2562
– 09.00 – 15.00 น. การประกวดจัดซุ้มอาหารช้างของหน่วยงานภายนอก
– 10.30 – 11.30 น. การทำบุญให้กับช้าง
วันที่ 13 มีนาคม 2562
– 08.00 น. – 09.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรร่วมกับช้าง
– 08.00 น. – 10.15 น. พิธีเปิดงานวันช้างไทย
– 10.15 น. การเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตก
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้มีโอกาส

ร่วมแรงร่วมใจกันปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย
ตลอดจนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนท่าน
และผู้ที่สนใจเข้าชมงานวันช้างไทย ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

โปรดปราน รังสิมันตุชาติ/ข่าว

272 หมู่ 6 ถนนลำปาง – เชียงใหม่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทร. 054-829-322, 829333 โทรสาร. 054-829-322 E-mail: [email protected]

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา