เชิญสวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียน วันมาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์

เชิญสวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียน วันมาฆบูชา 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-21.00 น.
ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง โทร 081-6817200

“มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า”มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในพระพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวก 1,250 รูป เป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ ให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป..

อ่านเพิ่มเติมเรื่องวันมาฆบูชา..
https://www.watkoh.com/board/showthread.php?1394

 
ตั้งชื่อคน,แปลความหมายชื่อ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา