ถนนสายวัฒนธรรม ถนนคนเดินวันศุกร์ จังหวัดลำปาง

“ถนนสายวัฒนธรรม” ถนนคนเดินวันศุกร์ จังหวัดลำปาง
ตั้งอยู่บน “ถนนวังเหนือ” ซึ่งเดิมที่ถนนสายนี้เป็นแนวกำแพงเมืองเดิมจึงมีผู้คนอาศัยอยู่เต็มตลอดสอง ข้างทางมาตั้งแต่โบราณ และเป็นถนนที่มีความสวยงามเก่าแก่มากอีกสายหนึ่ง สังเกตได้จากโบราณสถานที่สำคัญอย่าง “กู่เจ้าย่าสุตา” สันนิษฐาน ว่ากู่เจ้าย่าสุตาเคยเป็นซุ้มประตูโขงของวัดกากแก้วในอดีต เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีลวดลายปูนปั้นเทวดาอยู่ทั้ง 4 มุม ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.2523 ด้วย นอกจากนี้ยังมี “วัดประตูป่อง” วัดเก่าแก่บนถนนวังเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามแบบล้านนาและยังมีแนวกำแพง เมืองเดิมหลงเหลืออยู่ให้เห็นด้วย ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ถนนสายนี้จะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาก (ถนนวังเหนือ ถนนมรดกทางวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าของเขลางค์นคร )

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา