อุปสมบทหมู่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล 2-12 ธ.ค. 59

โครงการอุปสมบทหมู่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
ระหว่างวันที่ ๒–๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอุปสมบทได้ศึกษาปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
การฝึกสมาธิภาวนาและรู้จักการใช้ชีวิตอย่างสันโดษพอเพียง
๓. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป

คุณสมบัติ
๑. มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี
๒. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ทุพพลภาพ (พิการ)
๓. กล่าวคำขอบรรพชา-อุปสมบท ได้ด้วยตนเองและอยู่จนครบโครงการอบรม
๔. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี (สำหรับข้าราชการไม่คิดเป็นวันลา)
๒. เป็นผู้มีความประพฤติดีพร้อมที่จะรักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด
๓. มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ติดยาเสพติด และสุราเรื้อรัง
(( ควรงดสูบบุหรี่ตลอดระยะเวลาการอบรม ))
๔. ไม่มีภาระผูกพันระหว่างอุปสมบทเช่นการฝึกงานการสอบและเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายปฏิบัติตามระเบียบวินัยได้
๕. ต้องผ่านการฝึกซ้อมการฝึกตนก่อนบวชครบตามกำหนดนัดซ้อม

หลักฐานการสมัคร
๑. รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาขนาด ๒ นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๒ รูป
(เขียนชื่อนามสกุลติดหลังรูปด้วย)
๒. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการจำนวน ๑ ฉบับ
๔. หลักฐานการอนุมัติให้ลาราชการได้(ลากิจ)จำนวน ๑ ฉบับ
๕. ใบตรวจเลือดว่าปลอดจากโรคเอดส์และสารเสพติดตัวจริงจำนวน ๑ ฉบับ

การเตรียมของ
ของใช้ส่วนตัวในกิจวัตรประจำวันเช่นขันน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผงซักฟอก ยารักษาโรค ผ้าเช็ดตัว ปากกา
สมุดบันทึกฯลฯ ชุดนาคทางวัดจัดไว้ให้แล้ว ชุดผ้าไตร-อัฐบริขารทางวัดจัดไว้ให้แล้ว

หมายเหตุ
ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบด้วยตนเองก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไปผู้สมัครบวชเข้ารายงานตัวและค้างคืนที่วัดเกาะฯ (มีอาหารกลางวันบริการ)

 

กำหนดการอุปสมบทหมู่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สมัครอุปสมบทเข้ารายงานตัวฟังปฐมนิเทศซ้อมท่องคำบรรพชาอุปสมบท

วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ทำพิธีโกนผมนาค
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ทำพิธีเปิดงานอุปสมบท
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. แห่นาค รอบเมืองลำปาง
เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารพร้อมกัน)
เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ทำขวัญนาค
เวลา ๑๕.๐๐–๑๖.๐๐ น. บิดา–มารดามอบผ้าไตรให้ลูกนาค

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. แห่นาครอบพระอุโบสถ
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ทำพิธีมอบผ้าไตร (สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าภาพผ้าไตร)
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. บรรพชาเป็นสามเณร
เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. ฉันเพล (สาธุชนร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน)
เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. ทำพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

สำหรับท่านสาธุชนประสงค์จะเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์

เจ้าภาพบวชพระ ๑ รูป ผ้าไตร+อัฐบริขาร  ๑,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพภัตตาหารเช้า มื้อละ ๑,๕๐๐ บาท
เจ้าภาพภัตตาหารเพล  มื้อละ ๒,๕๐๐ บาท
เจ้าภาพน้ำปานะบ่าย–ค่ำ ชุดละ  มื้อละ  ๘๐๐ บาท

(หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา)

ท่านใดมีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ
เชิญติดต่อได้ที่กองงานเลขานุการวัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. ๐๕๔-๒๑๗๕๒๘, ๐๕๔-๓๒๓๔๒๖, ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐ www.watkoh.com

ดาวน์โหลด ใบสมัคร,ระเบียบการ  http://www.watkoh.com/data/upasombot_king9.doc

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา