การลักลอบทิ้งขยะอันตราย ทิ้งขยะติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึง กระแสข่าวจากสื่อออนไลน์ เรื่องการลักลอบทิ้งขยะอันตรายในเขตพื้นที่ จึงได้มอบหมายให้ นายจงพิสุทธิ์ สุขปติฏฐิตา รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นางสุกานดา เอมะสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย และสื่อมวลชน พบเศษกองขยะถูกทิ้งไว้บริเวณที่ดินส่วนบุคคล ที่มีสภาพเป็นป่าติดกับถนนด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง เป็นบริเวณประมาณ 10-15 เมตร โดยพบกระสอบปุ๋ย ด้านในบรรจุถุงพลาสติก สายน้ำเกลือที่ใช้แล้ว อุปกรณ์ในการล้างไตผ่านช่องท้อง เศษขยะบางส่วนมีการเผาทำลาย แต่ยังไม่สามารถเผาไหม้ได้ทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถระบุได้ว่าขยะดังกล่าวมาจากที่ใด..

พื้นที่บริเวณที่ตรวจพบการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แต่เป็นพื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ซึ่งจะทำการแจ้งความ เพื่อสืบหาผู้กระทำผิดและนำขยะติดเชื้อดังกล่าวไปกำจัดให้ถูกวิธีต่อไป
สำหรับเทศบาลเมืองเขลางค์นครนั้น ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบของจังหวัดลำปาง ที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง เก็บขยะแบบแยกประเภท และกำจัดอย่างถูกต้อง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา