บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง 2-17 เม.ย.59

ด้วยสภาพสภาวะทางสังคมปัจจุบันนี้ เป็นสภาวะที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวาย และอยู่ในสภาพที่ยุ่งยาก เพราะบุคคล ซึ่งอยู่ร่วมกันนั้น ขาดระเบียบ วินัย กอป์รกับบุคคลในสังคมนั้นถูกละเลยเพิกเฉยในการฟื้นฟู จิตใจ และการปลูกฝังศีลธรรมบุคคลในสังคมนั้นก็จะมีสภาพจิตใจที่เสื่อมโทรม ด้วยสภาวะแวดล้อมต่างๆ จึงส่งผลออกมาในรูปปัญหาของสังคม เช่น ปัญหา อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหา ครอบครัว ปัญหาเด็กและเยาวชน เหล่านี้เป็นต้น ฉะนั้น การพัฒนาความรู้การปลูกฝังคุณธรรมจึงต้องควบคู่กันไป

ด้วยเหตุนี้ พระครู สุเวทกิตติคุณ ประธานโครงการ ฯ จึงได้ให้มีการ บรรพชา อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อที่จะช่วยพัฒนา เยาวชนในสังคมให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี
2. เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อรู้หลักในการศึกษาพระพุทธศาสนา และหลักการเจริญ สมาธิภาวนา
4. เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

คุณสมบัติ
1. มีอายุ 10 ปีบริบูรณ์ ถึง 16 ปี
2. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ ( พิการ )
3. กล่าว คำขอบรรพชา ได้ด้วยตนเอง และอยู่จนครบกำหนดโครงการอบรม
4. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

หลักฐานการ สมัคร
1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขาวดำ หรือสี (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 แผ่น

การสมัคร
1. สมัครได้ที่ วัดเกาะวาลุการาม ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2559
2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครองพาไปในวันที่สมัครด้วย ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น )

โทร.054-217528

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา