พิธีประชุมเพลิง ครูบาศรีมา ชุตินธโร วัดผาลาด อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

พิธีประชุมเพลิง ครูบาศรีมา ชุตินธโร วัดผาลาด อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
น้อมส่งสก๋ารดวงวิญญาณหลวงปู่ครูบาเจ้าศรีมา เจ้าอารามผาลาด (บ้านฮ่องฮี) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง อายุ 81 ปีพรรษา 61 สู่มหานิปปานต๋าวติ๋งสาสวรรค์

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา