ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมงานเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพรถพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ปลูกฝังให้ผู้ปกครองเด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกัน ลด ละ เลิกอบายมุข ส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน จรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน ในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถือว่าเป็นวันสำคัญหนึ่งในพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจ้าทรงปรารภเหตุสำคัญ 4 ประการ ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “จาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งแปลว่า การประชุมที่พร้อมด้วยองค์ 4 คือ วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 , พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย , พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา

เพื่อให้การจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2559 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปอย่างทั่วถึง จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา และร่วมพิธีเวียนเทียน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ วัดต่างๆในจังหวัดลำปาง สามารถสอบถามจากวัดได้..

– วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง โทร. 054-217528
– วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง โทร. 054218052
– วัดบุญวาทย์วิหาร อ.เมือง จ.ลำปาง โทร. 054-322275-6

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา