งานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีตำบลพิชัย ครั้งที่ 3 วันที่ 12-14 ก.พ. 2559

ขอเชิญชาวลำปางทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
“งานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีตำบลพิชัย
ครั้งที่ 3” ในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ประชาสัมพันธ์
สินค้าด้านการเกษตร สินค้า OTOP ในเขตเทศบาล
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน
และออกนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆของส่วนราชการ
และเอกชน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งในและ
นอกเขตเทศบาลได้มีโอกาสชื่นชมกับสินค้าพื้นเมือง
ของดีตำบลพิชัย ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา
วิถีชุมชนและรักษาวัฒนธรรมในด้านการเกษตร
อาหารพื้นเมือง และอุตสาหกรรมพื้นบ้าน

นอกจากนั้นยังพบกับกิจกรรม
“การประกวดสาวงามพิชัยแห่งเวียงละกอน”
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท โดยเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 11 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โทร. 054-335538

ข่าว : นายสุพีระ ศรีพลพรรค
(นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา