ขอเชิญชวนชาวลำปางร่วมกิจกรรมโครงการ คลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข

“คลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข”
ขอเชิญชวนชาวลำปางทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “คลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข” ในวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. บริเวณ ถนนเลียบแม่น้ำวัง ตั้งแต่บริเวณหลังโรงพยาบาลแวนแซนวู๊ด (พิธีเปิดโครงการ/กิจกรรม) ไปจนถึงสะพานรันตนโกสินทร์ (หลังวัดเกาะวาลุการาม)
เพื่อเป็นการฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ำลำคลองในเขตชุมชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองในการดำรงชีวิตประจำวันได้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ำลำคลองให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยภายในงานจะเป็นการร่วมมือกันขจัดของเสียที่ทับถมกันในแม่น้ำลำคลองรวมไปถึงการจัดการผักตบชวา จอกแหน และวัชพืชอื่นๆในน้ำที่เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสีย
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาเข้าร่วมกิจกรรม คลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข เพื่อประโยชน์และความสวยงามของแม่น้ำลำคลองที่สำคัญของจังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา