ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมตามรอยเส้นทางวัดพม่าลำปาง

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมตามรอยเส้นทางวัดพม่าลำปาง โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด มีตัวแทนจากส่วนราชการในจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เครือข่ายด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดลำปาง และหน่วยงาน สมาคมที่เกี่ยวข้อง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓ กลุ่ม ๆ ละ ๘๐ คน กลุ่มละ หนึ่งวัน ในวันที่ ๒๗ , ๒๘ และ ๒๙ มกรคาม ๒๕๕๙
กิจกรรมนี้ นำเสนอแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในพื้น ในรูปแบบการชมวัดที่สร้างโดยชาวพม่าหรือมีรูปแบบทางศิลปกรรม ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม การประดิษฐ์ตกแต่งรวมไปถึงพุทธลักษณะของพระพุทธรูป ซึ่งพระประธานของวัดเป็นแบบพม่า มีวัดที่อยู่ในเส้นทาง ได้แก่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดม่อนจำศีล วัดม่อนปู่ยักษ์ วัดศรีรองเมือง วัดศรีชุมวัดป่าฝาง วัดจองคา อำเภอเมืองลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา