ผู้ว่าลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ผลิตน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน

นายสมามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ผลิตน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายธีระวุฒิ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ เป็นผู้ส่งมอบ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดลำปาง จำนวน ๘ แห่ง ๖ อำเภอ ได้แก่ อ.งาว,อ.ห้างฉัตร,อ.วังเหนือ,อ.แจ้ห้ม,อ.แม่ทะ,อ.เมืองลำปาง ตามโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนัตนราชสุดา

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา