นายพงศ์ระพี รัตนวราหะ ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “ลำปางยังหวานอยู่”

นาย พงศ์ระพี  รัตนวราหะ ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “ลำปางยังหวานอยู่”

ในงาน เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง Happy New Year 2016 : Lampang Sweetie

ในระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

รับรางวัล จักรยาน พร้อมประกาศนียบัตร จากร้านแสงฟ้าพาณิชย์ และเทศบาลนครลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา