สน.วัฒนธรรมลำปาง ได้จัดโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมตามรอยเส้นทางแสวงบุญอริยสงฆ์ลำปาง มีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ และนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เครือข่ายด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดลำปาง และหน่วยงาน สมาคมที่เกี่ยวข้อง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓ กลุ่ม ๆ ละ ๘๐ คน ในวันที่ ๒๐ , ๒๑ , ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
การจัดกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต โดยมีกิจกรรมตามรอยเส้นทางแสวงบุญอริยสงฆ์ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา