ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 4 กลุ่มงานบริหาร ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคี ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการแสดงกตเวทิคุณ ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา