เปิดบ้านบริบูรณ์เป็นหอศิลป์แห่งที่ 2 ของจังหวัด ณ บ้านบริบูรณ์ ชุมชนกาดกองต้า

จังหวัดลำปาง ทำพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำนครลำปางให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยการปกป้องรักษามรดกอันมีคุณค่าของเมือง พร้อมเปิดบ้านบริบูรณ์เป็นหอศิลป์แห่งที่ 2 ของจังหวัด ณ บ้านบริบูรณ์ ชุมชนกาดกองต้า

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี และ International Institude for Asian Studies (IIAS) มหาวิทยาลัย Leiden เมือง Leiden ประเทศเนเธอร์แลนด์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำนครลำปางให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยการปกป้องรักษามรดกอันมีคุณค่าของเมือง” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์ ให้กับท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2559 โดยมี ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดโครงการฯ

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา