บวชชี ศีลจาริณีปฏิบัติธรรม วัดเกาะวาลุการาม ลำปาง

สุภาพสตรีที่ต้องการสร้างบุญสร้างกุศล เป็นการชำระล้างจิตใจให้แช่มชื่นเบิกบาน จึงจำเป็นต้องเตรียมใจของตัวเองให้พร้อม
เพื่อที่ว่าการสละเวลาอันมีค่าเพื่อมารักษาศีล ๘ จะได้ประโยชน์สูงสุด

สิ่งที่ต้องควบคุมมีสามอย่าง คือ กาย วาจา ใจ ทำให้ดี พูดให้ดี คิดให้ดี การมาประพฤติปฏิบัติย่อมจะได้ชื่อว่าสำเร็จประโยชน์
มีผลทางด้านการพัฒนาทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้น
ชื่อว่าไม่เสียเวลากับการสละเวลา

คำแนะนำ
– ผู้ต้องการบวชชีพราหมณ์ต้องท่องศีล ๘ ให้ได้
– ติดต่อเจ้าหน้าที่ และทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ศีล ๘ มีความหมายคือ
สำหรับฝึกตนให้ยิ่งขึ้นไปโดยรักษาในบางโอกาส หรือมีศรัทธาจะรักษาประจำก็ได้ เช่น แม่ชีมักรักษาประจำ หัวข้อเหมือนศีล ๕
แต่เปลี่ยนข้อ ๓ และเติมข้อ ๖-๗-๘ คือ

๑. เว้นจากทำลายชีวิต
๒. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้
๓. เว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือเว้นจากร่วมประเวณี
๔. เว้นจากพูดเท็จ
๕. เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
๖. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือเที่ยงแล้วไป
๗. เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเคลื่องลูบไล้
ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง
๘. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ หรูหราฟุ่มเฟือย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 054-323426 , 054-217528 , O81-68172OO

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา