ม.รภลป. จัดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ พร้อมมอบวุฒิบัตรนำไปสมัครงานได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ในทุกสาขาวิชา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีกำหนดการสอบ จำนวน 4 รอบ รอบที่ 1 สอบวันที่ 21 ตุลาคม 2558 รอบที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 รอบที่ 3 สอบวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 และรอบที่ 4 สอบวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสอบซ้ำในรอบถัดไปได้ หากไม่ผ่านการสอบรอบก่อนหน้า
นอกจากจะเป็นการทบทวนความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ควบคู่กันไปด้วยแล้ว ทักษะที่ใช้สอบนั้นยังเป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อการนำไปทำงานจริง และสำหรับผลการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการสอบจะได้รับวุฒิบัตร โดยนำไปเป็นเอกสารประกอบการไปสมัครงานได้อีกด้วย นักศึกษาประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือหรือสมัครผ่านระบบได้ที่ http://comcentre.lpru.ac.th/New-com/?p=1184

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา