จังหวัดลำปาง เตรียมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกเกาะคา

จังหวัดลำปาง เตรียมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกเกาะคา พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2558 โดยวันที่ 25 กรกฎาคม จะมีพิธีเปิดฯ ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก บ้านศาลาเม็งและบ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า การจัดงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกเกาะคา เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก หมู่บ้านศาลาบัวบก และหมู่บ้านศาลาเม็ง ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ให้เป็นที่รู้จักทั้งคนภายในและภายนอกจังหวัด และนักท่องเที่ยวภายในและภายนอกประเทศ มากยิ่งขึ้น รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกทั้งนโยบายรัฐบาลประกาศวาระแห่งชาติ ให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย จังหวัดลำปางถือได้ว่าเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา และนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกำหนดให้จังหวัดลำปางเป็นนครแห่งความสุข ทั้งยังเป็นการสร้างกระแสการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้มาเรียนรู้ ได้มาสัมผัสความเป็นวิถีชีวิตของชุมชนและความเป็นอยู่อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและที่สำคัญอีกหนึ่งประการคือ การสร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในอำเภอเกาะคา และประเทศชาติ ช่วยให้เกิดการผลักดันในการเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกเกาะคา ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อำเภอเกาะคาได้อีกทางหนึ่งด้วย

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา