ภาพยนตร์สั้น กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ละอ่อนลำปาง ปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ละอ่อนลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นประธานคณะ เพื่อพิจารณาภาพยนตร์สั้น ในกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ละอ่อนลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีผลดังนี้
หัวข้อการรู้เท่าทันสื่อ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง ทางออก/ทางผิด โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ได้แก่ เรื่อง Face Book โรงเรียนวังเหนือวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เรื่อง รักนี้เพื่อเธอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สับสน โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

หัวข้อค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เรื่อง เกือบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่เรื่อง เด็กติดเกม โรงเรียนวังเหนือวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่เรื่อง โอกาส โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่องลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ทุกอย่างเพื่อเธอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าว FB/สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา