เปิดศูนย์เฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมชุมชน ป่าขาม 2

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์เฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ ชุมชนป่าขาม 2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามลพิษในชุมชนตนเองได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามความต้องการของประชาชน

โดยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งศูนย์ฯ ในชุมชนนำร่องแล้ว 10 แห่ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

แหล่งข่าว : FB/ดร.กิตติภูมิ นามวงค์

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา