ประกวดบรรเลงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ..

อบจ.ลำปาง จัดการประกวดบรรเลงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4 สิงหาคมนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กำหนดจัดการประกวดบรรเลงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงดนตรีพื้นเมือง ( สะล้อ ซอ ซึง) ให้คงอยู่คู่จังหวัดลำปางต่อไป

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดลำปาง ได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของดนตรีพื้นเมืองและมีเวทีแสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรีพื้นเมือง โดยกำหนดจัดการประกวดในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ อบจ.ลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อบจ.ลำปาง จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาเดียวกัน 1 วง หรือ 1 คณะมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 7 – 11 คน สมัครเข้าร่วมการประกวดบรรเลงดนตรีพื้นเมืองดังกล่าว

ชิงเงินรางวัลรวม 39,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5423 7663

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561 / หน่วยงาน : สวท.ลำปาง

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา