ลำปางจัดการประกวด เทียนพรรษา-จัดโต๊ะหมู่บูชา-และประกวดฟ้อนเล็บ 27-29 ก.ค. 58

เทศบาลนครลำปางจัดการประกวดฟ้อนเล็บ
ด้วยเทศบาลนครลำปาง กำหนดจัดการประกวดเทียนพรรษา การฟ้อนเล็บ และการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย หมู่ ๙ เนื่องในงานเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้
* การประกวดฟ้อนเล็บ
๑. การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ
๑.๑ ระดับนักเรียน นักศึกษา
๑.๒ ระดับชุมชน ประชาชน อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป
๒. หลักเกณฑ์การประกวด
๒.๑ ผู้ส่งเข้าประกวด ๑ คณะ ประกอบด้วยช่างฟ้อน ๘ – ๑๐ คน
๒.๒ ดนตรีประกอบการฟ้อนเป็นดนตรีทำนองตกเส้ง ใช้เทปหรือซีดี
๒.๓ เวลาในการประกวดไม่เกิน ๕ – ๖ นาที นับตั้งแต่ดนตรีขึ้น
๒.๔ ส่งประกวดในนามสถานศึกษา ชุมชน คณะศรัทธา หรือหมู่บ้าน
๒.๕ การแต่งกายชุดช่างฟ้อนเล็บ เสื้อแขนกระบอก นุ่งซิ่น ห่มสไบเกล้ามวยผมทัดดอกไม้
๓. เกณฑ์การให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน)
๓.๑ ความพร้อมเพรียง ๓๐ คะแนน
๓.๒ ลีลาท่าทางสอดคล้องทำนองและจังหวะ ๒๐ คะแนน
๓.๓ ความต่อเนื่องในการฟ้อน ๒๐ คะแนน
๓.๔ การแปรแถว ความคิดสร้างสรรค์ ๑๐ คะแนน
๓.๕ การแต่งกาย ๑๐ คะแนน
๓.๖ เวลาที่กำหนดในการฟ้อน ๑๐ คะแนน
๔. วัน เวลาและสถานที่การประกวด วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ข่วงนคร
๕. รางวัลการประกวดฟ้อนเล็บแต่ละระดับ
รางวัลชนะเลิศ ๕,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ๔,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๗ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
๖. การประกาศผลและมอบรางวัล

– ประกาศผลและมอบรางวัลในคืนวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ข่วงนคร
โดยติดต่อที่ งานกิจการศาสนา สำนักการศึกษา ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๓ ๗๒๓๗ ต่อ ๓๒๐๗.

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา