เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญชวนร่วมรับบริการเทศบาลเคลื่อนที่

เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญชวนร่วมรับบริการเทศบาลเคลื่อนที่
ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนประชาชนในเขตชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า 2 ชุมชนบ้านหนองยาง ชุมชนบ้านหนองเจริญและชุมชนใกล้เคียง ร่วมรับบริการหน่วยงานเทศบาลเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกไปให้บริการสาธารณะ ครอบคลุมภารกิจของเทศบาลนอกสถานที่ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง โดยในครั้งนี้เทศบาลเมืองเขลางค์นครจะได้ให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ในงานมีการให้บริการต่าง ๆ อาทิเช่น
– บริการรับคำร้องต่างๆ
– บริการให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์ในชุมชน
– บริการข้อมูลการขอรับบริการต่าง ๆ (ผู้สูงอายุ , เด็กและครอบครัว , คนพิการ , ผู้ติดเชื้อ HIV)
– บริการตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก
– บริการคำนวณเกี่ยวกับความอ้วน (ด้านร่างกาย)
– ให้คำปรึกษาด้านทะเบียนราษฎร์
– บริการตัดผม เสริมสวย
– บริการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
– บริการให้คำปรึกษาและรับเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
– บริการตรวจวัดสายตา
– บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย
– ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
– บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
– นำขยะอันตราย อาทิ กระป๋องสเปรย์ ขวดยาหมดอายุ ขวดยาล้างห้องน้ำ ขวดสารเคมี หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่แล้ว มาแลกไข่ไก่และของที่ระลึกมากมาย
– นำของเก่า อาทิ เศษกระดาษ พลาสติก เศษเหล็ก ขวดแก้ว มาขาย

ทั้งนี้เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานหลายแห่ง เช่น โรงเรียนเสริมสวยมาลี ร้านแว่นแก้วกฤตติยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสินสาขาลำปาง กศน.อำเภอเมืองลำปาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และวิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง จะได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรของหน่วยงานในการร่วมให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล

–ขอบคุณข่าวสารจาก FB/เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา