ค่ายคุณธรรม ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ วัดเกาะวาลุการาม

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ วัดเกาะวาลุการาม วันที่ 27-28 ต.ค. 2559

โดยมีพระอธิการสุชาติ จนฺทสโร,ดร. (เจ้าอาวาส) พระใบฎีกาฉัตรชัย กตปุญโญ และพระพัฒนพงษ์ ปภาโส

เป็นพระวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น ▼

ความคิดเห็น

คนเหนือ

คนลำปางหนา